Lélekoldás,égi segítők segítségével.

A test és a lélek megújulása.


Szellemvilág segítői

Angyalok és arkangyalok. Kik ők, miben tudnak segíteni.

 

A szellemtudomány célja, a szellemi világ tényeinek és lényeinek megismerése által, az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez.

Ezen az úton, nélkülözhetetlen az érzékfeletti világban létező, szellemi hierarchiák megismerése.

Az ember szintje alatt terül el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág.

Ezen világok, megismerésével foglalkozik a természettudomány.

Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa.

Ezen világok, megismerésével foglalkozik a szellemtudomány.

Szinte minden ősi hagyományban és szellemi tanításban említést tesznek azokról a láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését.

A Bibliában, sok helyen lehet olvasni a különféle angyali rendekről és tetteikről, de csak a középkori teológusok rendszerezik őket.

A 325. évi niceai zsinat, az angyalhitet dogmává teszi.

A keresztény angelológia elsősorban, Dyonisios Areopagites, Szent Ambrus és Aquinói, Szent Tamás írásai alapján bontakozott ki.

Ebben az írásban, a keresztény ezotéria és az antropozófikus szellemtudomány fényében szeretném ismertetni, az angyali hierarchiák működését.

 

A kilenc angyali hierarchia:

 

Szeráfok Szeretet szellemei Kerubok, Összhang szellemei, Trónok Akarat szellemei.

Uraságok Bölcsesség szellemei, Erők Mozgás szellemei, Hatalmasságok, Forma szellemei.

Archék, Idő szellemeim, Arkangyalok, Nép szellemei, Angyalok, Védelem szellemei.

 

A fölső hármasság: (Trónok, Kerubok, Szeráfok) közvetlen kapcsolatban áll a Szentháromsággal.

A középső hármasság: (Hatalmasságok, Erők, Uraságok) feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása.

Az alsó hármasság: (Angyalok, Arkangyalok, Archék) az emberiséggel és a földi világgal áll kapcsolatban.

Mivel, az emberiség fejlődésére az alsó hármasság hat leginkább, a cikk további részében csak róluk lesz szó, részletesebben.


ANGYALOK.

 

Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt.

A védőangyal szellemi látással, minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható a 7. csakrához becsatlakozva.

Ha az anya, nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét.

. (A helyesen megválasztott keresztnév, segíti a felvállalt kereszt, azaz a karma teljesítését).

Sajnos 3-4 éves korra megszakad a kapcsolat a gyermek és az Angyala között.

Minden szellemi útra lépő ember feladata ismét kiépíteni a kapcsolatot a védőangyallal.

A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgésszintet. A tudatszintet a mai embernél, két fő erő befolyásolja:

 

- az emésztésnél felszabaduló erők,

- a gondolkodásból felszabaduló erők.

 

A hús, és tojás emésztése során, olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását.

Csak, vegetáriánus étrend mellett van remény az Angyal befogadására!

Ennél nehezebb feladat a gondolatvilág rendezése.

A szorongás, aggódás, félelem és harag által felszabaduló erők akadályozzák leginkább a védőangyallal való kapcsolatfelvételt.

Tehát, a helyes étrend és a nemes gondolatok által lehet a 7. csakrához becsatlakoztatni a védőangyalt.

 

Az Angyalok a harmadik planetáris inkarnációban, (Hold-Lét) élték az ember-fokozatukat.

Az Angyalok egyik feladata, a megtisztított emberi asztráltest átalakítása, szellem-énné (MANASZ).

Így tud, az emberben kifejlődni az Angyalok munkája által, a szellemi látás (imagináció).

 

A védőangyal, ismeri az ember előző életeit, magával hozott karmáját és azt az életfeladatot amivel az ember megszületett.

Azt lehet mondani, hogy a védőangyal jobban ismeri az embert, mint az ember saját magát.

Az Angyalok legdurvább teste, az éterikus test.

A fizikai síkon a vízre úgy tekinthetünk, mint az Angyalok testére.

A folyékony elemen keresztül tudnak a legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

Az Angyalok feladata, a Föld asztráltestének tisztítása is.

A Föld asztráltestét, elsősorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be.

Így (sajnos) éppen elég munkát biztosítunk az Angyali lényeknek.

Ha egy Angyal, eljuttatja a védencét egy bizonyos szintre akkor ő is, továbbléphet az arkangyali szintre.

 


ARKANGYALOK.

 

Ugyanúgy, ahogyan az Angyalok feladata az egyes ember vezetése, az Arkangyalok feladata, egyes népek vezetése.

Minden nép fölött egy Arkangyal található.

Vannak szabályosan és szabálytalanul fejlődött Arkangyalok.

A szabályosan fejlődött Arkangyaloknak köszönhetően alakul ki, az adott népre jellemző temperamentum.

A szabálytalanul fejlődött Arkangyalok révén, (akiknek már Formaszellemekké kellett volna válniuk), alakult ki, az egyes népekre jellemző nyelv.

 

Az Arkangyalok a második planetáris inkarnációban, (Nap-Lét) élték ember-fokozatukat.

Az Arkangyalok egyik fő feladata a megtisztított éteri test átalakítása, életszellemmé (BUDDHI).

Így tud az emberben kifejlődni az Arkangyalok munkája által, a szellemi hallás, (inspiráció).

Az Arkangyalok legdurvább teste az asztrális test.

A fizikai síkon a levegőre úgy tekinthetünk, mint az Arkangyalok testére. A légnemű elemen keresztül tudnak legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

Az Arkangyalok feladata, a Föld éterikus testének tisztítása is.

A Föld éterikus testét, elsősorban a helytelen emberi beszéd, (hazug beszéd, durva beszéd stb.) szennyezi be.

 

A keresztény ezoterikában négy fő Arkangyal ismeretes:

- Michael,
- Gabriel,
- Raffael,
- Uriel.
 

Michael Arkangyal:

 

- Iszlám hagyomány szerint Michael szárnyai smaragdzöld színűek és az ő könnyeiből alakultak ki az egyes angyalok.

 

- A holt-tengeri tekercsekben Michael a Fény Hercegeként jelenik meg, aki a Sötétség Fiai ellen vezet háborút.

- Michael és segítői (michaeliták) küzdenek az ahrimáni ellenerőkkel.

- Michael a korszellemnek megfelelő szellemi tanítások atyja, a modern szellemtudomány kinyilatkoztatója.

- Michael által fog, a materializmus teljesen eltűnni a Földről.

- Michael 1879-ben a korszellemek szintjére emelkedett, tehát azóta nem Arkangyal, hanem Arché.

 

Gabriel Arkangyal:

 

- Ő jelentette be, Jézus ,és Keresztelő Szent János születését a szülőknek.

- Iszlám hagyományban Gabriel az Igazság szelleme, aki lediktálta a Korán szövegét Mohamednek.

- Gabriel segítette, a természettudományok fejlődését.

- Gabriel kelti fel az érdeklődést, az emberben saját népe iránt.

- Ő szabályozza, az asztrálpokolba került szellemek ottlétének időtartamát.

 

Uriel Arkangyal:

 

- Uriel volt az, aki figyelmeztette Noét a közelgő vízözönre.

- Uriel adta át az emberiségnek az alkímiai, és kabbalista tanításokat.

- Uriel, az Ákása-krónika szellemi őrzője (ő határozza meg, ki tekinthet be, ebbe a kozmikus memória-tárba).

 

Raffael Arkangyal:

 

- Ő adta át, az emberiségnek a gyógyítás tudományát.

- Raffael hatására bontakozott ki, a Grál-áramlat és a Templomos-rend.

- Raffael a transzformáció Arkangyala is, mert ő segíti az alacsonyabbrendű ösztönerők átalakítását, magasabb szellemi erőkké.

Minden Arkangyal 354 évig van uralmon, amikor a hatása domináns lesz a többi Arkangyalhoz képest.

Michael

Oriphiel

Anael

Zachariel

Raffael

Samael

Gabriel

Michael Nap Arkangyal

Szaturnusz Arkartgyal

Vénusz Arkangyal

Jupiter Arkangyal

Merkúr Arkangyal

Mars Arkangyal

Hold Arkangyal

Nap Arché Kr. e. 600-tól

Kr. e. 246-tól

Kr. u. 108-tól

Kr. u. 462-től

Kr. u. 816-tól

Kr. u. 1171-től

Kr. u. 1525-től

Kr. u. 1879-től

 

Ha egy Arkangyal elvégezte a küldetését, Arché szintre emelkedhet!

 

ARCHÉK.

 

Az Archék feladata, az egész emberiség vezetése.

Az Archék, az első planetáris inkarnációban (Szaturnusz-Lét) élték ember-fokozatukat.

Az Archék fő feladata a megtisztított fizikai test átalakítása, szellemi testté (ÁTMAN).

Így tud az emberben kifejlődni, az Archék munkája által a szellemi egyesülés, (intuíció) képessége.

Az Archék legdurvább teste, az "ÉN". A fizikai síkon, a hőre úgy tekinthetünk, mint az Archék fizikai testére.

A természeti jelenségek közül, a villámlásban nyilvánul meg leginkább az Archék ereje.

Az emberiség az egyes kultúrkorszakokban az alsó hármasság, más-más tagjával állt szoros kapcsolatban.

 

Indiai korszak, Kapcsolat az Archékkal, Perzsa korszak, kapcsolat az Arkangyalokkal. Egyiptomi korszak, kapcsolat az Angyalokkal. Görög-római korszak, Szellemi elsötétedés, Anglo-germán korszak, kapcsolat az Angyalokkal 6. Korszak kapcsolat az Arkangyalokkal 7. Korszak kapcsolat, az Archékkal.

 

A negyedik kultúrkorszak előtt, az ember kapcsolata ösztönösen megvolt az angyali hierarchiákkal. Most, újból fel kell építeni, ezt a kapcsolatot, de tudatosan!

 

A jelenlegi, ötödik kultúrkorszakban az Angyal csak akkor tud dolgozni az ember asztrális testén, amikor az ember szellemi tanításokkal foglalkozik.

Akinek a gondolatvilágát csak az anyagi világ dolgai töltik ki, ott az Angyal tehetetlen.

Az atlantiszi, és lemúriai korszakban, sok Angyal emberi testben tudott inkarnálódni.Ma, ez már teljesen lehetetlen.

Halál után, az emberi szellem találkozhat az alsó háromság tagjaival, az egyes bolygószférákban.

 

Hold-szféra: Itt találkozhat a szellem az Angyalokkal.

Merkúr-szféra: Itt találkozhat a szellem az Arkangyalokkal.

Vénusz-szféra: Itt találkozhat a szellem az Archékkal.

 

Hiába erőltetik egyes szellemi áramlatok, hogy az ember közvetlenül találja meg a kapcsolatot Istennel, mert erre a mai emberek többsége képtelen - az emberek csak saját védőangyalukhoz jutnak el.

 

Sok látó és médium hiszi azt, hogy Istennel beszélget, pedig "csak" a saját védőangyalával került kapcsolatba. Az Istennek címzett imádságok, nagy része is a védőangyalokhoz fut be.

 

Ha valaki mégis, Arkangyalt csatlakoztat be magához, akkor már sok ember tanítója, és segítője lehet.

Őket hívják Keleten bódhiszattváknak.

Amikor, egy bódhiszattva elengedi Arkangyalát és helyette egy Arché csatlakozik hozzá, akkor buddha szintre lép. A buddha szintű lénynek nem kell többet testet öltenie ha nem akar.

 

Archénál magasabb lényt nem lehet befogadni.

Idáig egy ember élt a Földön, aki egy Arché feletti lényt fogadott be magába: Jézus.

Ez a tett, egyszeri és megismételhetetlen.

Jézus Krisztus óta, az összes angyali hierarchia működése megváltozott.A Golgotai Misztérium óta az angyali rendek legfőbb feladata, a Krisztus-impulzus eljuttatása az emberiséghez, hogy az emberiségből a jövőben kifejlődhessen egy 10. angyali rend: a SZABADSÁG ANGYALAI!

 

"Én égi barátom, én Angyalom,Ki a Földre vezettél engem,
S vezetsz majd az emberi lélek
Szellemi honába vissza
Ismerős útjainkon sokezer évnek,
Világosságod, erőd, tanácsod
Meg ne vond éntőlem,
Hogy a sors lobogó tüze
Jobb edényül adjon vissza a sorsnak,
S én mind jobban telíteni tudjam
Isteni világcélok értelmével."

Rudolf Steiner

Váradi Tibor

 


Egyre fontosabbá válik az életünkben hogy a belső birodalmunkat bejárjuk, hogy megtanuljunk a saját lelkünk energiájához vezető belső dimenziókban elmélyülni. Az Angyalok támogatnak bennünket, ezekben a belső törekvésekben.

 

Képzelj magad elé két színt, a világospirosat és az indigókéket, amelyek bíborvörös vagy mély rubintvörös rezgéssé olvadnak össze. E közben, mondd ki hangosan, vagy dúdold magadban: fa, re, ti (az F, D és H zenei hangok).

 

A színek és hangok ezen kombinációja megnyit egy kaput, a saját belső birodalmad felé amely egybe van kötve a lelkeddel és körülbelül a fizikai szíved mögött található.

Ez egy nagyon egyszerű módszer, amelyet az Angyalok ajándékoztak nekünk, s ezzel meg tudjuk őrizni az egyensúlyunkat a stabilitásunkat is, ha itt a próbatételek, a kihívások ideje.

Ha minél többet gyakorolunk, és csak ezt a pár perces technikát elsajátítjuk, az már segíthet abban hogy valamennyi idő és rendszeres gyakorlás elteltével, tudatossá váljanak a rejtőzködő adottságaink, s a lelki tudásunk emlékei.

Ez erősíti fel a telepatikus képességeinket, így képesek leszünk kommunikálni, kapcsolatot teremteni a Föld belső világában és a kozmikus dimenziókban létező fénylényekkel...

 


Így, léphetsz kapcsolatba az őrangyaloddal!

 

Sokan felteszik maguknak a kérdést, hogyan lehet kapcsolatba lépni az őrangyalokkal.

A válasz az, hogy az angyalok már kapcsolatban vannak velünk. Annyi a dolgunk, hogy megszilárdítsuk a kapcsolatot ami az őrangyalunk és közöttünk fennáll.

 

Az őrangyalok, születésünk óta velünk vannak és tisztában vannak a minket érintő isteni tervvel, végtelen szeretettel szeretnek bennünket és bármit is teszünk, szeretetük irányunkban soha nem fog csökkenni.

Egyedüli küldetésük, hogy segítsenek minket egy boldog, egészséges élet megélésében, úgy hogy az Isten születésünkkor elrendelte.

Az angyalok az elsők, akik a segítségünkre sietnek, amikor Isten hívjuk segítségül.

Ezért fontos, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk az őrangyalunkkal, és ez egyáltalán nem nehéz: meditáljunk gyakrabban, emeljük meg rezgésszintünket és próbáljunk minél inkább becsatornázni az isteni útmutatásokat.

Minden alkalommal, amikor angyalokkal dolgozunk, akkor az isteni fénnyel dolgozunk, és a lényünk pozitívan reagál, és a rezgésszintünk emelkedik.

Az az angyali lényeknek, mivel jóval magasabb a rezgésszintjük, ezért sokkal könnyebben képesek kapcsolódni az emberekhez.

Az a cél, hogy minél több fényt, és energiát vonzzunk a fizikai, érzelmi, és energetikai testünkbe. Hogyan emeljük a rezgésszintünket?

- Szabaduljunk meg a negatív gondolatoktól, és próbáljunk mindent a szeretet szemüvegén keresztül nézni.

 

- Meditáljunk gyakrabban.

 

- Ne panaszkodjunk, ne csináljunk áldozatot magunkból, mivel ez alacsony rezgésszámú energiákat szabadít fel, és ez blokkolja az angyalokkal való kommunikációt.

 

- Legyünk jól magunkkal, a természettel, másokkal, és az állatokkal. Mindannyian egyek vagyunk, ezért nem tudunk úgy rosszat tenni mással, hogy magunknak, ne okozzunk kárt.

 

- Bocsássunk meg önmagunknak ,és másoknak. Az angyalok azt mondják, hogy mindig azt tesszük, amiről azt gondoljuk, hogy jó nekünk, és az Isten színe előtt mindannyian ártatlanok vagyunk. Fogadjuk el, ezt az igazságot.

 

- Tartózkodjunk minél többet a természetben, legyünk kapcsolatban az anyafölddel. Az angyalok oxigénmolekulák révén válaszolnak az imádságainkra, így könnyebben meghalljuk, az isteni útmutatást a természetben.

 

- Dolgozzunk kristályokkal, illóolajokkal és színekkel.

- Használjuk gyógyításra az isteni energiát: (reiki, radiesztézia)

- Kerüljük a drogokat, és az alkoholt.

- Olvassunk, spiritualitásról szóló könyveket.

- Engedjük el a múltat, mivel az ott őrzött negatív energiák, nemcsak az angyalokkal való kommunikációt blokkolják, hanem az életet is.

- Táplálkozzunk egészségesen.

- Keressük a harmóniát az emberi kapcsolatainkban, keressük a pozitív gondolkodású emberek társaságát.

- Kérjük az angyalokat, hogy segítsenek a rezgésszintünk megemelésében, és ők boldogan megteszik ezt.

 


Szellemi vezetők, égi segítők.

 

A szellemi vezetők, olyan lények, akik legalább egyszer már éltek a földön. Nem meglepő hát, hogy visszatértek, hogy a szolgálatodra legyenek.

Egyes vezetők, azért kötődnek ennyire az emberekhez, mert földi létük során hasonló kihívásokkal kellett szembenézniük, így szívesen segítenek.

Mások azért jelennek meg, hogy utat mutassanak bizonyos tervek, feladatok végrehajtása során, mivel előző életeik során mestereivé váltak egy-egy területnek.

A szellemi vezetők lehetnek, családtagok is, akik átléptek a másvilágba, és úgy döntöttek, szellemi síkon tartják továbbra is a kapcsolatot, és vezetnek, segítenek téged.

Olyan vezetőkkel is kapcsolatba kerülhetsz, akikkel előző életeid során valamilyen fontos kapcsolatot alakítottál ki, esetleg közös spirituális feladatotok volt.

Ezek a vezetők dönthetnek úgy, hogy mostani életed során segítségedre lesznek, lelki tapasztalataid gazdagításában.

És természetesen, szellemi vezetőd lehet őrangyalod is, sőt, saját felsőbb éned is.

 

Honnan származnak?

 

A válasz kissé bonyolult, ugyanis a szellemi vezetők, több különböző birodalomból, és energiamezőből is érkezhetnek.

Sok vezető, más galaxisból, és naprendszerből lép a földi síkra.

Azért lépnek kapcsolatba az emberekkel, hogy segítsék visszaállítani a bolygó egyensúlyát ,és békéjét.

A szellemi vezetők tehát, lehetnek segítők, gyógyítók, tanítók, küldöncök, előző életbeli ismerősök, családtagok, földön kívüli lények, más galaxisokról, sőt akár állatok is.

A vezetők egyedüli feladata, hogy felajánlják neked a segítségüket, de nem vagy köteles olyan tanácsot követni, amelyet helytelennek érzel.

Fontos tudnod, hogy attól, hogy valaki átlépett a lelkek világába, és vezetőként szeretne szolgálni, nem feltétlenül jelenti, hogy nyomban meg is világosodott.

Ha azt érzed, valaki túlságosan bele akar avatkozni az életedbe, akkor az nem igazi, szellemi vezető.

Ők, csak akkor segítenek, ha megkéred őket rá.

A szellemi vezetők, az évek múlásával kicserélődhetnek, fejlődhetnek, átalakulhatnak, miközben lelked gazdagodik.

Egy-egy segítő, csak bizonyos probléma megoldásakor jelenik meg, majd ha sikerült túljutnod a problémán, átadja a helyét egy másiknak. Olyan ez, mit egy forgóajtó.

 

Ha túlságosan beleavatkoznak az életedbe...

 

Mielőtt kapcsolatot létesítesz vezetőiddel, tisztázd magadban pontosan, mit szeretnél. Komoly konfliktusok forrás lehet, ha a vezető túlságosan beleavatkozik, az adott személy életébe.

A magas szintű szellemi vezetők, őszintén támogatják fejlődésedet, de csak tanácsokkal látnak el, és nem mondják meg, mit kell tenned. Ha azt akarod, hogy ne avatkozzanak bele az életedbe, akkor nem fognak kapcsolatba lépni veled. Ők ,ugyanis tudják, hogy nem feladatuk az életed irányítása, -ne is engedd nekik.

Jól tudják, a földi síkon spirituális iskolába jársz, hogy megtanuld érvényesíteni Istentől származó teremtőerődet.

Vezetőid, csupán tanítókként szolgálnak, nem fogják helyetted megírni a házi feladatot.

 

Rajtad a sor!

 

Ha alaposan megismered vezetőidet, és megtanulsz együtt dolgozni velük, akkor varázslatosabbá és stresszmentesebbé válik az életed. Segíteni fognak neked, amikor csak tudnak.

Csupán a lehetőségre várnak, hogy az életed részévé váljanak. Mielőtt felvennéd velük a kapcsolatot, gondold át alaposan, életed mely területein szorulsz a segítségükre.

Készíts leltárt eddigi életedről: vizsgáld meg, mely területeken vagy sikeres, és hol lenne szükséged támogatásra.

Mely területen szeretnél leginkább szellemi vezetésben részesülni. Hamarosan megtudhatod, mit kell tenned, hogy kapcsolatba lépj azokkal a vezetőkkel, akik segíthetnek elérni a céljaidat.

Herceg Petra

 


Angyali üzenet

Doreen Virtue tollából.

A szorongás elengedése, és feloldása angyali segítséggel.


A szorongás elengedése, és feloldása angyali segítséggel

Doreen Virtue: Angyali üzenetek.

 

Amikor a fejedben egymást kergetik a jövőt illető gondolatok, természetes, hogy félni kezdesz.

Ki akarsz kukucskálni a holnap kerítésén, egy pillantást vetni az előtted álló időbe, hogy megbizonyosodj, minden rendben lesz.

 

Bízd ezt mostantól fogva ránk, ó, Isten tökéletes gyermeke!

 

Semmi okod az aggodalomra, biztosíthatunk a felől, hogy e pillanattól, a holnapig minden tökéletes rendben van.

Add át nekünk a szorongató gondolataidat, mi majd újrarendezzük őket. Semmi okod az aggodalomra, szent gyermek, minthogy te, vagy napjaid ura.

Nincs olyan probléma, amivel ne tudnál megbirkózni ma, vagy holnap, s mi mindig veled vagyunk, hogy elkapjunk, amikor zuhanni kezdesz.

Amikor gyerekkorodban elestél, és felhorzsoltad a térdedet, mit gondolsz, ki volt az, aki felemelte a fejedet a Nap felé, hogy felszáradjanak a könnyeid, az isteni szeretet csókjában?

Mi voltunk az, drága gyermek, és sohasem hagyunk el, felnőtt korodban sem.

Egy pillanat alatt bele tudunk merülni a gondolataidba, hogy segítsünk neked, rátalálni a Mennybe visszavezető útra.

 

Ha az aggasztana, hogy esetleg cserbenhagysz valakit, akkor arra kérünk, hogy engedd át nekünk ezeket a gondolatokat.

El tudna-e hagyni egy angyal, egy szeretett lényt?

Ne felejtsd el, hogy te is angyal vagy, Isten szent gyermeke!

Angyal vagy, akit Ő küldött a Földre, Ő, aki egész lényével szeret. Képtelenség elhagyni valakit, akit szeretsz, ha a gondolataid helyesek, és a szándékaid szívből jövőek.

Mi támogatunk téged, minden formában, de olykor némi késedelem elkerülhetetlen! S te máris kétled, hogy Isten egyáltalán meghallotta-e az imádat?

Mi mindig a közeledben vagyunk! Fogjuk a kezedet, és pontosan azokhoz a helyekhez, és emberekhez irányítunk, akik örömet okoznak a szívednek.

Az a vágyad, hogy gondoskodj a családodról, olyan kedves, annyira a szereteten alapul, hogy Isten meghallgatja az imádságodat, még azelőtt, hogy a gondolat megszülethetett volna a szívedben.

Isten sír, a maga módján, amikor a gyerekei aggódnak.

Csak arra kér, hogy engedd Őt egyre közelebb, és közelebb a szívedbe, hogy mindig az eszedben legyen, hogy nem vagy egyedül ezen a Földön!

Engedd meg neki, hogy nem e világi szeretete átáramoljék a szíveden, és anyagi hordozódon, hogy elvihesd ezen értékes terhet a piacra, s ott arra cserélhesd be, amire szükséged van!

 

A mennybe vezető út belül van. Felmerülhet benned, hogy vajon belül be van-e zárva, és vajon hogy lehet belépni ebbe az élet kavargásaitól megvédő menedékbe?

 

Nem kell, messzebb menned a gondolataidnál, drágám.

Hogy a szorongás hatásait csillapítsd, egyszerűen csak a nyugalomra kell összpontosítanod minden figyelmedet. Irtsd ki magadból azt a gondolatot, miszerint a a szorongás annak a jele, hogy foglalkozol, hogy törődsz egy megoldással.

Isten tudja, hogy törődsz, és arra kér, hogy tisztítsd meg számára az utat, hogy beavatkozhasson az életedbe.

 

Úgyhogy most vegyél három mély lélegzetet, összpontosíts, s tisztítsd meg elmédet számunkra, angyalok számára, hogy átvehessük az irányítást.

Hadd vezessük mi egy darabig, amíg megfáradt elmédet és testedet pihenteted.

Régóta dolgozol már, most megérdemelsz egy kis pihenőt. Megtisztítjuk a szívedet, az aggodalom felhőitől.

 

"Csak kérj!"

 

Ha ez egyszerűnek tűnik, ez azért van, mert egyszerű is! Isten lényege az egyszerűség.S az egyszerűség válasz az aggodalomra. Ne engedd, hogy az értelmed kimerítsen az állandó töprengéssel:

 

"Mi lesz, ha ez történik?" vagy "Mi lesz, ha az történik?" - ez a "mi lesz ha" nagyon kimerítő, és teljesen értelmetlen!

 

Mi, az angyalok a harmónia énekét zengjük tökéletes üdvösségben. E dal gyönyörűsége a dallam egyszerűségében van.

Engedd, hogy az elméd ráhangolódjék erre a dallamra.

Csak egyetlen dologra kell összpontosítanod: a szeretetre.

Legyen ez a mantrád, miközben kilélegzel és belélegzel.

Érezd, hogy értelmed kitisztul, mint ahogy a köd felszáll a napfényben.

 

Azért vagy, hogy gondtalan, napfényes napokat élvezz, drága gyermek.

Engedd, hogy szelíd ölelésünkben elszálljanak a félelmeid.

Engedd át őket nekünk, s mi cserében elvisszük a Teremtőhöz, ahonnan soha nem fognak visszatérni hozzád .

Az angyali amnézia a mi ajándékunk neked, és a te aggodalomtól való megszabadulásod a te ajándékod nekünk.

 

Forrás: Doreen Virtue: Angyali üzenetek c. könyvéből - angyalfeny11.blogspot.hu

 


 

Doreen Virtue: 10 lecke, amit az Angyalok tanítottak.

 

Minél többet beszélek az Angyalaimmal, annál többet tanulok.
Íme 10 lecke, amire ők tanítottak, ami megváltoztatta az életem.

 

Élj egységben


Az angyalok azt mondták nekem:

Olyan cselekvésekkel töltsd el időd, amik egyeznek a legfelsőbb szándékaiddal.

Engedd el azokat a dolgokat, amikre az intuíciód sarkall, hogy hagyj fel velük.

Azok a dolgok vagy úgy lesznek meggyógyítva, hogy élvezni fogod őket, vagy pedig ezek a tevékenységek könnyen lemorzsolódnak majd.

 

Arra sürgettek az angyalok, hogy bízzak a szívemben.

Biztosítottak afelől, hogy biztonságban leszek, ha felhagyok azzal a munkámmal, ami nem passzol az igazi érdeklődési körömhöz. Gyorsan így lett ahogy az angyalok mondták.

 

Csak a most létezik.
Te, teljesen a mostban vagy. Ne arra figyelj, hogy mit hozhat a holnap - ez arra utal, hogy te, nem vagy tökéletes, vagy hiányzik valami, és te, csak akkor leszel egész, ha a jövőben valami külső dolog érkezik az életedbe.

 

Amikor az angyalok felhívták erre a figyelmem, tudatosult bennem, hogy a jövőben élek. A fókuszom azon volt, hogy mit hoz a holnap, a pillanat áldásai helyett.

 

Most minden egyes este készítek egy mentális "hála listát".

Minden konfliktus a te, fejedben van.
"Minden konfliktus amit látsz, vagy tapasztalsz a külvilágban, az az egod kivetülése.

 

Az igazat megvallva, a világ teljesen békés, és a te félelmed, a békétől vetülnek vissza a világra.

Te, nem akarod megoldani a belső konfliktusod, de meg akarsz tőle szabadulni. Így, kivetíted azt a többi emberre, és azt gondolod, hogy ők azok akik okozzák a diszharmóniát.

A többi ember semleges, üres táblák, te színezed őket ki, a saját gondolataiddal, és definícióiddal.

Aztán úgy reagálsz ezekre a színekre, és definíciókra, mintha valósak lennének. A többiek, úgy bánnak veled, ahogy azt te elvárod, mintegy önbeteljesítő jóslatként."

Ahogy az angyalok elmagyarázták ezt nekem, felismertem milyen sűrűn engedtem a félelmeimnek meg azt, hogy nyomorult időket kreáljanak nekem.

Pedig, mindig meg volt a hatalmam megválasztani a gondolataimat, és érzéseimet, amiket az egyes szituációknak tulajdonítok.

 

Tisztítsd meg étked.

 

"Minden ételnek van rezgése, és te olyan magasan és finoman akarsz rezegni, amihez hozzá vagy hangolva.

Diétázz, egyél friss gyümölcsöket, és zöldségeket, magokat, teljes kiőrlésűt, aminek a legmagasabb a rezgése.

Kerüld a húsokat, tejtermékeket, alkoholt, cukrot, csokoládét, és a koffeint, melyeknek legalacsonyabb a rezgésük.

Emlékezz arra, hogy minden ételnek a kivonata sokall hosszabban hat rád, mint ahogyan azt megemésztetted."

 

Amikor az angyalok elmondták nekem ezt a 4-es leckét, az étkezésem már eléggé egészséges volt.

Feladtam a húsevést, szárnyast, és az alkoholt. De még mindig volt mit fejlődni, így hallgattam az őrangyalom étkezési tanácsaira, és befogadtam a vegán étkezési megközelítéseket.

A fejlődés az energiámban és a kinézetemben drasztikus és azonnali volt! Ahelyett, hogy megfosztottnak éreztem volna magam azzal, hogy az egészséges ételeket választottam, inkább könnyebbnek és természetesnek éreztem magam.

 

Ne azzal a céllal adj, hogy kapj.
"Engedd el a körvonalazást, hogy milyen eredményeket kapsz majd, azért amit adsz. Eredményeket fogsz kapni az adásért cserébe: ez egy univerzális törvény. De az nem tőled függ, hogy az ok és hatás hogyan cirkulálnak. Plusz, ha cserébe vársz valamit, akkor nem is igazán adsz. Helyette inkább tudatosságban tartod, elvársz valamit cserébe, még mielőtt teljesen odaadtad volna."

 

Újfent kínosan éreztem magam, ahogy az angyalok látták a kétségeket a lelkemben.

Ők tudták, hogy én egy adó személyiség vagyok.

Be kellett ismernem, hogy előfordult, hogy olyan elvárásokkal adtam, hogy tudtam kapni fogok cserébe, valamit.

Teljes bizalommal az őrző angyalaim iránt, eldöntötten, hogy minden kikötésemet elengedem, amikor másoknak adok.

Majdnem azonnal, elkezdtem meglepetés ajándékokat kapni, úgy mint új üzleti ajánlatok, és gyönyörű lehetőségek a barátaimmal.

 

Tölts egyedül időt a természetben.

 

"A természet hangjai, és illatai láthatatlanok, ezért el tudják vinni az elméd a szellem láthatatlan birodalmába, ahol gyorsabb, és magasabb a rezgés.

A természet, gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik.

Vannak, nagyon valós természeti angyalok. Kérheted, ezeket a természet angyalokat, hogy gyógyítsanak meg téged.

Amikor a természetben vagy, ez segít neked adaptálódni, felvenni a Föld természetes ritmusát, és ahogy az idő és a ciklusok mindennek a részesei, te is jobban szinkronicitásba kerülsz az élet ritmusával."

 

Ahogy, az angyalok sürgettek , egyre többet mertem elhagyni az íróasztalomat, és elkezdtem az ebédjeimet a szabadban költeni.

A friss levegő, a napsütés, a virágok illatai mind segítettek a mélyebb meditációban. Kint ülök és kérem a természeti angyalokat, hogy vegyenek körül engem.

 

Szakadj el az anyagtól.
"Amikor gondolatban hozzá vagy kapcsolódva az anyaghoz, ez ego termékeivel maradsz kapcsolatban, és ezért maradsz hozzákötve magához az egohoz. Ezen törvény elől nem tudsz megszökni. Az anyagon alapuló elme, az ego elméje."

 

Az őrangyalaim tisztázták azt, hogy nincs semmi rossz az anyagi dolgokban.

Az angyalok szerint, az anyag maga semleges.

Ők, felfogják, hogy az emberi lénynek anyagi szükségletei vannak, mint például étel, ruha, és menedék.

Viszont, amikor mi túlságosan is a materiális dogokra támaszkodunk, -mint pl. ha folyamatosan a pénzre, és a hatalomra gondolunk, - akkor az alacsonyabb természetünkre fókuszálunk, a felsőbb énünk helyett.

 

Ne ítélkezz.

 

"Azért ítélkezel, hogy megóvd magadat, hogy távol tartsd őket, így nem jöhetnek közel, és nem sérülhetsz meg.

De mi azt mondjuk neked, hogy nincs szükséged a védekezésedre gondolni.

Biztonságban vagy, és ezzel a nyomasztó aggódó gondolatmintával fogod behozni, azt a bizonyos félelmet az életedbe."

 

Az angyalok elmagyarázták, hogy mi rajzoljuk meg magunknak, amit gondolunk.

Ha én, megszállottan fizikai, vagy érzelmi veszélyre gondolok, akkor létrehozok egy olyan légkört, amiben a legrosszabb rémálmaim valóra válnak.

Gyakorlatban elkezdtem, realizálni azokat a pillanatokat, amikor megítélek másokat.

Elkezdtem, átadni a félelmeimet az angyaloknak, és úgy éreztem, hogy az ítélkezési szokásaim, fokozatosan eltűnnek.

 

Ott élsz, ahová tudatosságod fókuszálod.
"Ha egy, nem szeretetteljes gondolat van benned - verseny, irigység, vagy aggodalom - fájdalmat érzel. Te VAGY a tudatosságod és te érzed, hogy hová fókuszálod a tudatosságodat. Nem akarsz fájdalmat. Ezért, válaszd azt, hogy átadod, a nem szeretetteljes gondolataidat a fénynek."

 

Elsőre, ezzel a leckével fájdalmas volt szembesülni.

Mindig úgy gondoltam, hogy a boldogságomat a külső körülmények alakítják. Az angyalok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez csak visszafelé vitt, és, hogy a saját gondolataim színezik a világomat. Azt mondták, a boldogságom nem attól függ, hogy mim van, hanem inkább, hogy mire gondolok.

 

Minden dologban dicsőítsük Istent.
"Ne keresd magad dicsőségét. Lényegében, amikor Istent dicsőíted, akkor önmagad azon részét is dicsőíted, amely Istennel van. Amikor Istent dicsőíted, kívül maradsz az egon, és a felsőbb éned tudatosságában maradsz."

 

Kezdetben, a lecke megalázott. De mielőtt alámerültem volna a szégyen érzetébe, az angyalok felemeltek egy emlékeztetővel - amióta az igaz énem egy Istennel - az igaz valómért imádkoztam, minden egyes alkalommal, dicsőséget adtam Istennek.

 

A tíz lecke, ma már meggyökeredzett és állandó részei a mindennapjaimnak.

 

Amikor a klienseim bókolnak nekem, a tiszta, és világos Isteni útmutatás miatt, azt mondom: Köszönöm, de minden érdem Istené, és az angyaloké.

Ők, tanították meg hogyan vegyem át az üzeneteiket. Az én érdemem csupán az, hogy követem az útmutatásukat, mert - hála nekik - ma már nagyon jó hallgató vagyok.

                     

                                                                      Író ismeretlen.

 

 

Megosztás

© Minden jog fenntartva.